โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
!! คลิกชม VDO KSP Channel บนYoutube
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนก EP
แผนกอนุบาล
แผนกประถม
แผนกมัธยม.